Sant Kirpal Singh, Sawan Ashram, Delhi, August 1969
Sant Kirpal Singh, Sawan Ashram, Delhi, August 1969