Sant Kirpal Singh at Sawan Ashram, 20 February, 1964
Sant Kirpal Singh at Sawan Ashram, 20 February, 1964