Sant Kirpal Singh, Sawan Ashram, 1973
Sant Kirpal Singh, Sawan Ashram, 1973