Sant Kirpal Singh at Sawan Ashram, August 1973
Sant Kirpal Singh at Sawan Ashram, August 1973